635-24

Νομικό πλαίσιο διαχείρισης των άγριων αλόγων της Βαράσοβας
ΑLOG-IMG-1AΟξύτατο εξακολουθεί να παραμένει το θέμα της διαχείρισης των άγριων αλόγων της Βαράσοβας. Ο πληθυσμός τους αυξάνεται, οι καταστροφές στις καλλιέργειες συνεχίζονται και οι κίνδυνοι ατυχήματος έχουν αυξηθεί σε υπερθετικό βαθμό. Οι υπεύθυνοι ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον, αν και το υπάρχον νομικό πλαίσιο ορίζει σαφώς τι πρέπει να γίνει και ποιος φορέας πρέπει να το κάνει.
Το άρθρο 15 της με Αριθμό Πρωτοκόλλου 726/107637/2022 Απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ορίζει με σαφήνεια τους φορείς, τον τρόπο και τις διαδικασίες διαχείρισης των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών. Συγκεκριμένα, αυτό αναφέρει:

Άρθρο 15
Διαχείριση ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών
Σε εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 269 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται και ορίζεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, τριμελής επιτροπή παρακολούθησης της διαχείρισης ανεπιτήρητων ιπποειδών, με υποχρεωτική συμμετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου. Η επιτροπή αυτή δεν φέρει καμία αρμοδιότητα για διαχείριση θεμάτων αστικής ευθύνης, που τυχόν προκύπτουν, από την παρουσία των ανεπιτήρητων ιπποειδών.
Οι Περιφέρειες της χώρας, με τη συνδρομή των οικείων Δήμων, υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων ιπποειδών. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από διαβούλευση με τους οικείους Δήμους, καθορίζεται το πλαίσιο συνδρομής των Δήμων (ιδίως προσωπικό, χώροι φύλαξης, διαχείριση, συλλογή, μεταφορά).
Για τον παραπάνω σκοπό, οι Περιφέρειες ιδρύουν και λειτουργούν, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις, επιτρεπομένης της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή από ιδιώτες χώρους. Στις εν λόγω εγκαταστάσεις αποδίδεται κωδικός αριθμός καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 5. Ως υπεύθυνος της εγκατάστασης ορίζεται η Περιφέρεια η οποία επιβλέπει την εν λόγω εγκατάσταση.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτούνται συνεργεία ή ανατίθεται σε συνεργεία η περισυλλογή των ανεπιτήρητων ιπποειδών. Τα εν λόγω συνεργεία αποτελούνται από άτομα έμπειρα στο χειρισμό ιπποειδών και σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι κανόνες για την προστασία των ζώων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο υπεύθυνος του κάθε συνεργείου και δύναται να καθορίζονται, κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς, και λοιποί όροι της περισυλλογής (όπως συνδρομή του σώματος της αστυνομίας, του πυροσβεστικού σώματος, της οικείας δασικής υπηρεσίας).
Όλα τα ανεπιτήρητα ιπποειδή που περισυλλέγονται, οδηγούνται στις εγκαταστάσεις της παρ. 3. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας συντάσσεται «πρακτικό περισυλλογής ανεπιτήρητων ιπποειδών» που υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου και στο οποίο καταγράφονται κατ’ ελάχιστον η ημερομηνία περισυλλογής, το είδος των ιπποειδών που περισυλλέγονται, ο κωδικός αριθμός ταυτοποίησης των ιπποειδών που φέρουν σήμανση, το σύνολο των ιπποειδών που δεν φέρουν σήμανση, η περιοχή απ’ όπου τα ιπποειδή περισυλλέχθηκαν, ο τρόπος περισυλλογής και μεταφοράς των ιπποειδών και η εγκατάσταση προορισμού των περισυλλεχθέντων ιπποειδών.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των εν λόγω ιπποειδών μπορούν να αιτηθούν την επιστροφή τους, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους. Δεν επιτρέπεται η επιστροφή ανεπιτήρητων ιπποειδών που κατά την περισυλλογή τους δεν φέρουν σήμανση, εφόσον ο υπεύθυνος επιχείρησης των εν λόγω ζώων δεν μεριμνήσει, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, για τη σήμανσή τους, για την ενημέρωση της ΚΗΒΔΙ και για την έκδοση των αντίστοιχων εγγράφων ταυτοποίησης. Κατά την επιστροφή των ανεπιτήρητων ιπποειδών από τις εγκαταστάσεις της παρ. 3 στις εγκαταστάσεις των υπευθύνων επιχείρησης αυτών, η μεταφορά των ζώων αποτελεί ευθύνη τους και βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 6 τα ανεπιτήρητα ιπποειδή περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας και:
α) σε όσα από τα περισυλλεχθέντα ανεπιτήρητα ιπποειδή δεν φέρουν σήμανση εμφυτεύονται ενέσιμοι πομποδέκτες, σύμφωνα με το άρθρο 7,
β) ενημερώνεται αναλόγως η ΚΗΒΔΙ και
γ) εκδίδεται τυποποιημένο έγγραφο ταυτοποίησης ή αντίγραφό του ή έγγραφο αντικατάστασης, αν συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στα άρθρα 25 και 26 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963.»
Από το ανωτέρω άρθρο προκύπτει με σαφήνεια ότι έχει θεσμοθετηθεί και υπάρχει νομικό πλαίσιο και διαδικασίες για την περισυλλογή, φύλαξη, διατήρηση και σήμανση των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών, συμπεριλαμβανομένων των ιπποειδών που δεν έχουν αναζητηθεί από τον κάτοχό τους, δηλαδή των εγκαταλελειμμένων ιπποειδών που περιφέρονταν ανεπιτήρητα/αδέσποτα. Την ευθύνη ενεργοποίησης και εφαρμογής του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου έχουν οι περιφέρειες της χώρας, συνεπικουρούμενες από τους οικείους Δήμους.
Οφείλουν οι εμπλεκόμενοι φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους, πριν είναι αργά!

Αναρτήθηκε 21 Ιανουαρίου 2024 11:15